PROJEKTY

 

PROJEKTY W REALIZACJI

I. Cel projektu:

Rozszerzenie oferty edukacyjnej Miejskiego Przedszkola w Stawiskach, Szkoły Podsrawowej im. T. Kościuszki w Stawiskach – Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim – Odział Przedszkolny, Szkoły podstawowej w Porytem – Oddziała Przedszkolny poprzez wdrożenie dodatkowych zajęć kształtujących kompetencje kluczowe u 120 (65K/55M) dzieci MP w Stawiskach, 13 (7K/6M) dzieci SF w Jurcu Szlacheckim – OP i 13 (2K/11M) w wieku 3-6 lat oraz podniesienie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli (8K) MP w Stawiskach, (1K) SF w Jurcu Szlacheckim – OP i (1K) SP w Porytem – OP w okresie realizacji projektu 01.11.2021 r. – 31.08.2023 r.

II. Okres realizacji: 11.2021 r. – 31.08.2023 r.

III. Wartość projektu: 1 032 956,51 zł

IV. Dofinansowanie: 876 566,51 zł

V. Grupa docelowa: 

 1. 146 dzieci uczęszczających do placówek:
 • Miejskie Przedszkole w Stawiskach: 120 dzieci
 • Szkoła Podstawowa w Stawiskach – OP w Jurcu Szlacheckim: 13 dzieci
 • Szkoła Podstawowa w Porytem: 13 dzieci
 1. 10 nauczycieli:
 • Miejskie Przedszkole w Stawiskach: 8 nauczycieli
 • Szkoła Podstawowa w Stawiskach – OP w Jurcu Szlacheckim: 1 nauczyciel
 • Szkoła Podstawowa w Porytem: 1 nauczyciel

VI. Formy wsparcia w ramach projektu:

 1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:
 • Mały Informatyk
 • Mały Przyrodnik
 • Mały Szachista
 • Mały Poliglota
 • Mały Konstruktor
 • Mały Tancerz
 • Oto JA liczy i eksperymentuje
 • Oto JA
 1. Szkolenie nauczycieli z zakresu: kompetencje kluczowe w przedszkolu

VII. Partnerzy:

 1. Gmina Stawiski
 2. Instytut Rozwoju Gospodarczego
 3. Miejskie Przedszkole w Stawiskach
 4. Szkoła Podstawowa w Stawiskach – Oddział Przedszkolny w Jurcu Szlacheckim
 5. Szkoła Podstawowa w Porytem – Oddział Przedszkolny

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. załącznik nr 1_formularz zgłoszeniowy_MI_II 

2. załącznik nr 2_deklaracja udziau w projekcie

3. załącznik nr 3_oświadczenie uczestnika projektu

4. załącznik nr 4_karta potrzeb i uzdolnień dziecka

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020

 

Okres realizacji: 01.02.2020 – 31.08.2023

Wartość projektu: 1 877 894,16 zł

Dofinansowanie: 1 782 529,16 zł

Grupa docelowa:

 1. Uczniowie Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Szczuczynie kształcących się na kierunkach technik pojazdów samochodowych oraz technik logistyk
 2. Nauczyciele Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Szczuczynie kształcący na kierunkach technik pojazdów samochodowych oraz technik logistyk

Formy wsparcia:

 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy w tym:
 • Wyjazd do fabryki aut
 • Szkolenie rajdowe
 • Kurs języka obcego zawodowego – kierunek technik pojazdów samochodowych oraz technik logistyk
 • Warsztaty – Druk 3D w mechanice samochodowej
 • Warsztaty z przedsiębiorczości w zawodzie
 • Wyjazd na targi motoryzacyjne
 1. Podnoszenie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji przez uczniów w tym:
 • Kurs – Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • Kurs – Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • Kurs – Spawanie metodą MAG
 1. Wsparcie z zakresu indywidualnych potrzeb uczniów mających na celu minimalizację występujących dysproporcji między uczniami w tym:
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia wyrównawcze z angielskiego
 1. Staże zawodowe
 2. Pomoc stypendialna dla uczniów
 3. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w tym:
 • Szkolenie – praca z uczniem trudnym
 • Szkolenie – Nowoczesne metody pracy nauczyciela w szkole ponadpodstawowej
 • Szkolenie – Nowoczesne technologie w edukacji
 1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu, w tym:
 • Kurs – drukarka 3D
 • Szkolenie – F-GAZY
 1. Doposażenie pracowni zawodu w tym:
 • Zakup wyposażenia do pracowni – technik pojazdów samochodowych oraz technik logistyk

Partnerzy: 

Lider Projektu: Fundacja Science Point

Partnerzy: Powiat Grajewo i Instytut Rozwoju Gospodarczego

Realizator: Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Szczuczynie

DOKUMENTY DO POBRANIA

REGULAMIN_15.07.2022

zał_nr_1_formularz zgłoszeniowy_kompetencje kluczowe_TL

zał_nr_1_formularz zgłoszeniowy_kompetencje kluczowe_TPS

zał_nr_1_formularz zgłoszeniowy_kwalifikacje_TL

zał_nr_1_formularz zgłoszeniowy_kwalifikacje_TPS

zał_nr_1_formularz zgłoszeniowy_nauczyciel_TL_TPS

zał_nr_1_formularz zgłoszeniowy_staże_TL

zał_nr_1_formularz zgłoszeniowy_staże_TPS

zał_nr_1_formularz zgłoszeniowy_stypendia naukowe_TL

zał_nr_1_formularz zgłoszeniowy_stypendia naukowe_TPS

zał_nr_1_formularz zgłoszeniowy_zajęcia wyrównawcze_TL

zał_nr_1_formularz zgłoszeniowy_zajęcia wyrównawcze_TPS

zał_nr_2_oświadczenie uczestnika projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

REGULAMIN_01.02.2020_nieaktualny

Deklaracja udziału w projekcie_2020

zał_nr 3_wzór_karta oceny formalnej formularza zgłoszeniowego

zał_nr 4_wzór_karta oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego

zał_nr 5_wzór_umowa o staż zawodowy zał_nr_1_formularz zgłoszeniowy

zał_nr_2_oświadczenie uczestnika projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

zał_nr_6_umowa o współpracy w zakresie organizacji stażu zawodowego dla uczniów

zał_nr_7_wzór_umowa o przyznanie wsparcia stypendialnego

zał_nr_8_wzór_Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia

zał_nr_9_wzór_ankieta

zał_nr_10_wzór_sprawozdanie z realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia

Zał. nr 1. Imienny wykaz uczestników projektu skierowanych na staż

Zał. nr 1. up do przetw danych osobowych

Zał. nr 2. Dziennik stażu

Zał. nr 2. odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych

Zał. nr 3. CERTYFIKAT UKOŃCZENIA STAŻU

Zał. nr 4. Program stażu_150h

Zał. nr 5. umowa_powierzenie danych

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020

Na przestrzeni ostatnich lat nasze codzienne życie, w wyniku postępu technologicznego, zmieniło znacząco swoje oblicze. Rola urządzeń komputerowych w życiu przeciętnego obywatela stała się dosyć znacząca i będzie ulegała dalszym zmianom wraz z rozwojem i upowszechnieniem nowych technologii.

W związku z coraz większym wzrostem komputeryzacji naszego życia codziennego zapraszamy Państwa do udziału w kursach informatycznych, które umożliwią rozwój kompetencji IT oraz dadzą możliwość rozwoju osobistego jak i zawodowego.

NASZ OFERTA:

1.Wykorzystanie komputera w pracy biurowej – kurs podstawowy

Oferta_szkolenia_Wykorzystanie_komputera_podstawowy

2.Wykorzystanie komputera w pracy biurowej – kurs średniozaawansowany

Oferta_szkolenia_Wykorzystanie_komputera_sredniozaawansowany

3.Wykorzystanie komputera w pracy biurowej – kurs z egzaminem ECDL

Oferta_szkolenia_Wykorzystanie_komputera_z_egzaminem_ECDL

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 577 100 227 lub mailowego: biuro@irg.bialystok.pl

PROJEKTY ZREALIZOWANE

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2021

Wartość projektu: 431 500,00

Dofinasowanie: 366 775,00

Grupa docelowa: Przedszkolaki Miejskiego Przedszkola w Stawiskach

Formy wsparcia:

 1. Mały Informatyk

2. Mały Przyrodnik

3. Mały Czytelnik

4. Mały Artysta

5. Mały Konstruktor

6. Oto JA

7. Oto JA liczy i eksperymentuje

DOKUMENTY DO POBRANIA

załącznik nr 1_formularz zgłoszeniowy

załącznik nr 2_deklaracja udziau w projekcie

załącznik nr 3_oświadczenie uczestnika projektu

załącznik nr 4_karta potrzeb i uzdolnień dziecka

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020

 

Okres realizacji: 01.09.2019 – 30.04.2021

Wartość projektu: 1 028 112,50

Grupa docelowa:

Osoby fizyczne od 30 roku życia, zamieszkujące na terenie objętym wsparciem (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), będące:

– bezrobotnymi, lub

– nieaktywnymi zawodowo

zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Projekt kierowany jest w szczególności do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

– osoby starsze po 50 roku życia,

– kobiety,

– osoby z niepełnosprawnością,

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby o niskich kwalifikacjach.

Formy wsparcia:

Etap I: Bezpłatne doradztwo w zakresie pisania biznes planów.

Etap II: Dofinansowanie inwestycyjne w wysokości 23 050,00 zł.

Etap III: Wsparcie pomostowe w okresie 12 m-cy prowadzenia firmy (finansowe i specjalistyczne)

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Zestawienie wydatków .pdf
2. F
ormularz rozliczenia wsparcia pomostowego .xls

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020

 

Okres realizacji: 01.06.2018 – 31.08.2020

Wartość projektu: 1 333 668,00

Grupa docelowa: Słuchacze Policealnej Szkoły Medycznej EDUCENTRUM w Białystoku

Formy wsparcia:

– Kurs języka angielskiego zawodowego

– Kursy zawodowe

– Zajęcia edukacyjne wzmacniające samoocenę i poczucie wartości słuchaczy kształcących się w zawodzie

– Staż zawodowy

– Poradnictwo zawodowo-edukacyjne indywidualne i grupowe

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. formularz rekrutacyjny .doc
2. formularz rekrutacyjny .pdf

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020

 

Okres realizacji: 01.05.2018 – 31.12.2018

Wartość projektu: 374 281,50

Grupa docelowa: Słuchacze Policealnej Szkoły Medycznej EDUCENTRUM w Białystoku

Formy wsparcia:

– Staże zawodowe

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020

 

Informacje o kursach

Kurs gwarantuje gruntowne i efektywne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

Zakres materiału w ramach zajęć przygotowujących do egzaminu uwzględnia najnowsze wymagania określone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Kurs jest prowadzony stacjonarnie w dwóch lokalizacjach do wyboru:

Białystok (ul. Kopernika 95) i Choroszcz (ul. Powstania Styczniowego)

Czas trwania: październik 2021-kwiecień 2022 (7 miesięcy)

Liczba godzin: 48 jednostek lekcyjnych (24 spotkania)

Liczba osób w grupie: max. 6

Koszt: 240 zł/miesiąc

Kurs to nie tylko ćwiczenia, testy i praca z arkuszem, ale również dogłębne powtórzenie i uzupełnienie wiadomości, których wymaga egzamin.

Spotkania prowadzone są przez wykwalifikowanego nauczyciela, na podstawie programów nauczania zgodnych z wymaganiami, jakie stawia egzamin przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości i potrzeb uczniów.

Więcej informacji na stronie: www.matematykakursy.pl