PROJEKTY

PROJEKTY W REALIZACJI

I. Cel projektu:

Rozszerzenie oferty edukacyjnej Miejskiego Przedszkola w Stawiskach, Szkoły Podsrawowej im. T. Kościuszki w Stawiskach – Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim – Odział Przedszkolny, Szkoły podstawowej w Porytem – Oddziała Przedszkolny poprzez wdrożenie dodatkowych zajęć kształtujących kompetencje kluczowe u 120 (65K/55M) dzieci MP w Stawiskach, 13 (7K/6M) dzieci SF w Jurcu Szlacheckim – OP i 13 (2K/11M) w wieku 3-6 lat oraz podniesienie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli (8K) MP w Stawiskach, (1K) SF w Jurcu Szlacheckim – OP i (1K) SP w Porytem – OP w okresie realizacji projektu 01.11.2021 r. – 31.08.2023 r.

II. Okres realizacji: 11.2021 r. – 31.08.2023 r.

III. Wartość projektu: 1 032 956,51 zł

IV. Dofinansowanie: 876 566,51 zł

V. Grupa docelowa: 

 1. 146 dzieci uczęszczających do placówek:
 • Miejskie Przedszkole w Stawiskach: 120 dzieci
 • Szkoła Podstawowa w Stawiskach – OP w Jurcu Szlacheckim: 13 dzieci
 • Szkoła Podstawowa w Porytem: 13 dzieci
 1. 10 nauczycieli:
 • Miejskie Przedszkole w Stawiskach: 8 nauczycieli
 • Szkoła Podstawowa w Stawiskach – OP w Jurcu Szlacheckim: 1 nauczyciel
 • Szkoła Podstawowa w Porytem: 1 nauczyciel

VI. Formy wsparcia w ramach projektu:

 1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:
 • Mały Informatyk
 • Mały Przyrodnik
 • Mały Szachista
 • Mały Poliglota
 • Mały Konstruktor
 • Mały Tancerz
 • Oto JA liczy i eksperymentuje
 • Oto JA
 1. Szkolenie nauczycieli z zakresu: kompetencje kluczowe w przedszkolu

VII. Partnerzy:

 1. Gmina Stawiski
 2. Instytut Rozwoju Gospodarczego
 3. Miejskie Przedszkole w Stawiskach
 4. Szkoła Podstawowa w Stawiskach – Oddział Przedszkolny w Jurcu Szlacheckim
 5. Szkoła Podstawowa w Porytem – Oddział Przedszkolny

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. załącznik nr 1_formularz zgłoszeniowy_MI_II 

2. załącznik nr 2_deklaracja udziau w projekcie

3. załącznik nr 3_oświadczenie uczestnika projektu

4. załącznik nr 4_karta potrzeb i uzdolnień dziecka

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020

Okres realizacji: 01.02.2020 – 31.08.2022

Wartość projektu: 1 763 804,16 zł Dofinansowanie: 1 672 709,16 zł

Grupa docelowa: 

 1. Uczniowie Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Szczuczynie kształcących się na kierunkach technik pojazdów samochodowych oraz technik logistyk
 2. Nauczyciele Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Szczuczynie kształcący na kierunkach technik pojazdów samochodowych oraz technik logistyk

Formy wsparcia:

 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy w tym:
 • Wyjazd do fabryki aut
 • Szkolenie rajdowe
 • Kurs języka obcego zawodowego – kierunek technik pojazdów samochodowych oraz technik logistyk
 • Warsztaty – Druk 3D w mechanice samochodowej
 • Warsztaty z przedsiębiorczości w zawodzie
 • Wyjazd na targi motoryzacyjne
 1. Podnoszenie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji przez uczniów w tym:
 • Kurs – Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • Kurs – Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • Kurs – Spawanie metodą MAG
 1. Wsparcie z zakresu indywidualnych potrzeb uczniów mających na celu minimalizację występujących dysproporcji między uczniami w tym:
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia wyrównawcze z angielskiego
 1. Staże zawodowe
 2. Pomoc stypendialna dla uczniów
 3. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w tym:
 • Szkolenie – praca z uczniem trudnym
 • Szkolenie – Nowoczesne metody pracy nauczyciela w szkole ponadpodstawowej
 • Szkolenie – Nowoczesne technologie w edukacji
 1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu, w tym:
 • Kurs – drukarka 3D
 • Szkolenie – F-GAZY
 1. Doposażenie pracowni zawodu w tym:
 • Zakup wyposażenia do pracowni – technik pojazdów samochodowych oraz technik logistyk

Partnerzy: 

Lider Projektu: Fundacja Science Point

Partnerzy: Powiat Grajewo i Instytut Rozwoju Gospodarczego

Realizator: Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Szczuczynie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020

 

Na przestrzeni ostatnich lat nasze codzienne życie, w wyniku postępu technologicznego, zmieniło znacząco swoje oblicze. Rola urządzeń komputerowych w życiu przeciętnego obywatela stała się dosyć znacząca i będzie ulegała dalszym zmianom wraz z rozwojem i upowszechnieniem nowych technologii.

W związku z coraz większym wzrostem komputeryzacji naszego życia codziennego zapraszamy Państwa do udziału w kursach informatycznych, które umożliwią rozwój kompetencji IT oraz dadzą możliwość rozwoju osobistego jak i zawodowego.

NASZ OFERTA:

1.Wykorzystanie komputera w pracy biurowej – kurs podstawowy

Oferta_szkolenia_Wykorzystanie_komputera_podstawowy

2.Wykorzystanie komputera w pracy biurowej – kurs średniozaawansowany

Oferta_szkolenia_Wykorzystanie_komputera_sredniozaawansowany

3.Wykorzystanie komputera w pracy biurowej – kurs z egzaminem ECDL

Oferta_szkolenia_Wykorzystanie_komputera_z_egzaminem_ECDL

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 577 100 227 lub mailowego: biuro@irg.bialystok.pl

PROJEKTY ZREALIZOWANE

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2021

Wartość projektu: 431 500,00

Dofinasowanie: 366 775,00

Grupa docelowa: Przedszkolaki Miejskiego Przedszkola w Stawiskach

Formy wsparcia:

 1. Mały Informatyk

2. Mały Przyrodnik

3. Mały Czytelnik

4. Mały Artysta

5. Mały Konstruktor

6. Oto JA

7. Oto JA liczy i eksperymentuje

DOKUMENTY DO POBRANIA

załącznik nr 1_formularz zgłoszeniowy

załącznik nr 2_deklaracja udziau w projekcie

załącznik nr 3_oświadczenie uczestnika projektu

załącznik nr 4_karta potrzeb i uzdolnień dziecka

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020

Okres realizacji: 01.09.2019 – 30.04.2021

Wartość projektu: 1 028 112,50

Grupa docelowa:

Osoby fizyczne od 30 roku życia, zamieszkujące na terenie objętym wsparciem (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), będące:

– bezrobotnymi, lub

– nieaktywnymi zawodowo

zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Projekt kierowany jest w szczególności do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

– osoby starsze po 50 roku życia,

– kobiety,

– osoby z niepełnosprawnością,

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby o niskich kwalifikacjach.

Formy wsparcia:

Etap I: Bezpłatne doradztwo w zakresie pisania biznes planów.

Etap II: Dofinansowanie inwestycyjne w wysokości 23 050,00 zł.

Etap III: Wsparcie pomostowe w okresie 12 m-cy prowadzenia firmy (finansowe i specjalistyczne)

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Zestawienie wydatków .pdf
2. F
ormularz rozliczenia wsparcia pomostowego .xls

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020

Okres realizacji: 01.06.2018 – 31.08.2020

Wartość projektu: 1 333 668,00

Grupa docelowa: Słuchacze Policealnej Szkoły Medycznej EDUCENTRUM w Białystoku

Formy wsparcia:

– Kurs języka angielskiego zawodowego

– Kursy zawodowe

– Zajęcia edukacyjne wzmacniające samoocenę i poczucie wartości słuchaczy kształcących się w zawodzie

– Staż zawodowy

– Poradnictwo zawodowo-edukacyjne indywidualne i grupowe

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. formularz rekrutacyjny .doc
2. formularz rekrutacyjny .pdf

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020

Okres realizacji: 01.05.2018 – 31.12.2018

Wartość projektu: 374 281,50

Grupa docelowa: Słuchacze Policealnej Szkoły Medycznej EDUCENTRUM w Białystoku

Formy wsparcia:

– Staże zawodowe

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020

Informacje o kursach

Kurs gwarantuje gruntowne i efektywne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

Zakres materiału w ramach zajęć przygotowujących do egzaminu uwzględnia najnowsze wymagania określone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Kurs jest prowadzony stacjonarnie w dwóch lokalizacjach do wyboru:

Białystok (ul. Kopernika 95) i Choroszcz (ul. Powstania Styczniowego)

Czas trwania: październik 2021-kwiecień 2022 (7 miesięcy)

Liczba godzin: 48 jednostek lekcyjnych (24 spotkania)

Liczba osób w grupie: max. 6

Koszt: 240 zł/miesiąc

Kurs to nie tylko ćwiczenia, testy i praca z arkuszem, ale również dogłębne powtórzenie i uzupełnienie wiadomości, których wymaga egzamin.

Spotkania prowadzone są przez wykwalifikowanego nauczyciela, na podstawie programów nauczania zgodnych z wymaganiami, jakie stawia egzamin przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości i potrzeb uczniów.

Więcej informacji na stronie: www.matematykakursy.pl