irg

AKTUALNOŚCI

Informacje o kursach

Kurs gwarantuje gruntowne i efektywne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

Zakres materiału w ramach zajęć przygotowujących do egzaminu uwzględnia najnowsze wymagania określone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Kurs jest prowadzony stacjonarnie w dwóch lokalizacjach do wyboru:

Białystok (ul. Kopernika 95) i Choroszcz (ul. Powstania Styczniowego)

Czas trwania: październik 2021-kwiecień 2022 (7 miesięcy)

Liczba godzin: 48 jednostek lekcyjnych (24 spotkania)

Liczba osób w grupie: max. 6

Koszt: 240 zł/miesiąc

Kurs to nie tylko ćwiczenia, testy i praca z arkuszem, ale również dogłębne powtórzenie i uzupełnienie wiadomości, których wymaga egzamin.

Spotkania prowadzone są przez wykwalifikowanego nauczyciela, na podstawie programów nauczania zgodnych z wymaganiami, jakie stawia egzamin przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości i potrzeb uczniów.

REKRUTACJA NA STRONIE: www.matematykakursy.pl

26.03.2020

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż w celu otrzymania kolejnej transzy wsparcia pomostowego niezbędnym jest przesłanie na adres biuro@irg.bialystok.pl potwierdzenia przelewu opłaconych składek. Potwierdzenie przelewu należy przesyłać maksymalnie do każdego następnego ósmego dnia miesiąca.

Zespół IRG.

Szanowni Państwo, informujemy, iż:

 • każdego miesiąca jesteście Państwo zobligowani do udokumentowania opłacenia ZUS – co jest warunkiem otrzymania kolejnej transzy wsparcia pomostowego;

 • po dokonaniu opłacenia ZUS potwierdzenie przelewu należy przesłać na maila: biuro@irg.bialystok.pl;

 • pozostałe środki z kwoty 950 zł będą rozliczane kwartalnie zgodnie z okresem trwałości prowadzenia działalności gospodarczej tj.: I KW (02.2020 – 04.2020), II KW (05.2020 – 07.2020), III KW (VIII.2020 – X.2020), IV KW (XI.2020 – I.2021) w oparciu o przesłane do Państwa zestawienie oraz dostępne na stronie www.sciencepoint.pl oraz www.irg.bialystok.pl w zakładce: Projekty

 • Zestawienie należy przesłać drogą elektroniczną w formie skanu (wraz z podpisem)
  w terminie 7 dni od dnia zakończenia rozliczanego okresu na adres: www.irg.bialystok.pl

Oryginał dokumentu należy przesłać pocztą na adres operatora wsparcia, tj. Fundacja Science Point, ul. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok.

 • należy pamiętać, iż środki ze wsparcia pomostowego są przekazywane Państwu
  w kwocie netto i w taki też sposób należy je wydatkować;

 • ponoszenie wydatków w ramach wsparcia pomostowego powinno odbywać się
  w oparciu o Katalog wydatków w ramach wsparcia pomostowego zamieszczony na stronie www.sciencepoint.pl oraz www.irg.bialystok.pl w zakładce: Projekty

Zespół IRG.

W ramach przyznanej dotacji inwestycyjnej dozwolony jest zakup używanych środków trwałych, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • sprzedający środek trwały musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie,

 • sprzedający środek trwały potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie był współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,

 • cena zakupionego środka trwałego używanego, nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.

Zespół IRG